Головна‎ > ‎

Наукова робота

ДИСЕРТАЦІЇ, ЯКІ ВИКОНАНІ ТА ЗАХИЩЕНІ СПІВРОБІТНИКАМИ КАФЕДРИ

ДОКТОРСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ

1. Кліщ І.М. «Вікові особливості перебігу окиснювальних процесів за умов токсичного ураження печінки та способи їх корекції», спеціальність 03.00.04  –  біохімія, науковий консультант д. мед. наук, проф. Гонський Я.І.

2. Криницька І.Я. «Патогенетичні аспекти гепатопульмонального синдрому (експериментальне дослідження)», спеціальність 14.03.04 – патологічна фізіологія,  науковий консультант д. біол. наук, проф. Кліщ І.М.).

3. Марущак М.І. «Патогенез гострого ураження легень: роль оксидаційних, імуно-цитокінових, некротичних та апоптоз-опосередкованих порушень»,  спеціальність 14.03.04 – патологічна фізіологія, науковий консультант  д. мед. наук, проф. Бондаренко Ю.І. 

Завідувач кафедри д-р мед. наук Криницька І.Я. під час
захисту докторської дисертації (31.10.2013 р.)


КАНДИДАТСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ

1.    Габор Г.Г. «Структурно-функціональні особливості та динаміка апоптоз-опосередкованих факторів печінки при синдромі гострого ураження легень», спеціальність 14.03.01 – нормальна анатомія, науковий керівник – д. мед. наук, проф. Боднар Я.Я.

2.    Потіха Н.Я. «Холінергічна регуляція серця у статевонезрілих щурів з експериментальним гіпотиреозом», спеціальність 14.03.04 – патологічна фізіологія, науковий керівник – д. мед. наук, проф. Файфура В.В.

3. Цимбалюк А.В. «Патогенетичні особливості перебігу опікової хвороби за умов її експериментальної терапії подрібненим субстратом кріоліофілізованої ксеношкіри» », спеціальність 14.03.04 – патологічна фізіологія, науковий керівник д. біол. наук, проф. Кліщ І.М.

Асистент кафедри канд. мед. наук Габор Г.Г. під час захисту
кандидатської дисертації (31.05.2013 р.)


ДИСЕРТАЦІЇ, ЯКІ ВИКОНУЮТЬСЯ СПІВРОБІТНИКАМИ КАФЕДРИ

КАНДИДАТСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ

1.Панасюк Я.В. «Патогенетичне обґрунтування застосування суміші наноматеріалів для оптимізації остеорегенерації (експериментальне дослідження)», спеціальність 14.03.04 – патологічна фізіологія, науковий керівник – д. мед. наук, проф. Корда М. М. Планується апробація і офіційний захист у 2017 році.

2.  Вадзюк Ю.С. «Оптимізація фармацевтичного забезпечення хворих з патологією щитоподібної залози», спеціальність 14.03.04 – патологічна фізіологія, науковий керівник – д. біол. наук, проф. Кліщ І.М. Дисертацію подано до офіційного захисту.Науково-дослідна робота

 Викладачі кафедри клініко-лабораторної діагностики працюють над впровадженням новітніх методів лабораторних досліджень, зокрема дослідження клітинного циклу з використанням  методу проточної цитофлуометрії, дослідження апоптозу в клітинах периферійної крові, визначення внутрішньоклітинних активних форм кисню, визначення трансмембранного потенціалу мітохондрій.

Впроваджуються також імуноферментні методи діагностики глистяних інвазій, дослідження цитокінового профілю. У перспективі роботи кафедри –визначення показників протеїназо-інгібіторної системи (загальної протеолітичної активності, α1-інгібітора протеїназ, α2-макроглобуліну, каспаз, катепсину D) при патології.

Кафедра клініко-лабораторної діагностики працювала над виконанням науково-дослідної роботи: «Вивчення етіологічної структури ГРВІ в Західному регіоні України у 2010-2012 роках» і «Епідеміологічна та клінічна характеристика вірусних гепатитів С і В у співробітників і студентів Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського та працівників Тернопільської університетської лікарні».

На даний час співробітники кафедри є співвиконавцями науково-дослідної роботи «Біохімічні механізми порушень метаболізму за умов надходження до організму токсикантів різного ґенезу», номер держреєстрації НДР  0116U003353, 2016-2019 рр.

До наукових здобутків кафедри належить: вивчення  патогенетичних факторів гепатопульмонального синдрому, гострого респіраторного дистрес-синдрому, сучасних напрямків їх корекції, вікових особливостей окиснювальних процесів за умов токсичного ураження печінки та шляхів їх корекції, ролі активних форм кисню в перебігу патологічних процесів,   нанотехнологій в сучасній медицині, патогенетичного обґрунтування застосування наноматеріалів для стимуляції репаративного остеогенезу.Марчук О.М. під час роботи в ПЛР лабораторії.


Наукові дослідження, які проводились на кафедрі, узагальнені у низці докторських і  кандидатських дисертацій, публікаціях у закордонних та вітчизняних фахових виданнях, патентах, інформаційних листах, тезах у матеріалах вітчизняних та закордонних конференцій. Результати наукових досліджень впроваджено у роботу лікувальних закладів, наукових лабораторій, кафедр ВМНЗ України.

 Вибрані закордонні публікації співробітників кафедри:

1.    Krynytska  I.Ya.  Levels of nitric oxide metabolites in rats with hepatopulmonary syndrome / I.Ya. Krynytska // International journal of medicine and medical research. – 2016. – Vol. 2, Issue 1. Р. 39-43.

2.   Beckus I.R. Biochemical parameters of lipid metabolism in animals affected by heavy metal salts and treated with carnitine chloride and sodium alginate / I.R. Beckus, M.V. Kyryliv, I.B. Ivanusa,  O.B. Furka, I.Y. Krynytska, M.I. Marushchak // International journal of medicine and medical research. – 2016. – N 2. – P. 42-46.

3.  Marushchak M.I. Lipid peroxidation in multiple organ failure caused by associated chest and hip trauma / M.I. Marushchak, M.M. Khudobiak, I.Ya. Krynytska, I.V. Antonyshyn // International journal of medicine and medical research. – 2016. – N 2. P. 52-55.

4. Marushchak M., Krynytska I., Petrenko N., Klishch I. The determination of correlation linkages between level of reactive oxygen species, contents of neutrophiles and blood gas composition in experimental acute lung injury // Georgian Medical News. – 2016. – N 4 (253). N. Р. 98-103.

5.  Yaremchuk O. Z. Peculiarities of educational and pedagogical process organization at universities / O.Z. Yaremchuk, H.H. Habor, I. Ya. Krynytska, M.I. Kulitska, O.O. Shevchuk // Медична освіта. 2015. 3 С. 9799.

6.  Marushchak M.  The thiol-disulfide homeostasis and its role in the pathogenesis of the experimental alimentary obesity / M. Marushchak, I. Krynytska, L. Mazur, S. Yastremska, N. Begosh // Bangladesh Journal of Medical Science. – 2016. – Vol. 15, N 3. – P. 419-423.

7.    Vadziuk Iuliia. Ways to improve the system of pharmacotherapy of thyroid diseases in Ukraine / Iuliia Vadziuk // World Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences. – 2015. – Vol. 4, Issue 11. – P. 109-114.

8.  Vadziuk I. 12-month cost of illness analysis of the thyroid disease in Ukraine / I. Vadziuk, I. Klishch, I. Markiv // Value in Health. – ISPOR 18th Annual International Meeting Research Abstracts. May 18-22, New Orleans, LA, USA. – 2013. – Vol. 16. – № 3 – P. 190.

9.   Vadziuk I. Pharmacoeconomic peculiarities of thyroid disease treatment in Ukraine / I. Vadziuk // Value in Health. – ISPOR 16th Annual European Congress Research Abstracts. November 2-6, Dublin, Ireland. – 2013. – Vol. 16. – № 7 – P. 437.

10.  Vadziuk I. Direct cost of diffuse toxic goiter and its complications in Ukraine / I. Vadziuk // Value in Health. – ISPOR 17th Annual European Congress Research Abstracts. November 8-12, Amsterdam, The Netherlands. – 2014. – Vol. 17. – № 7 – P. 341.

11.  Vadziuk I. Direct cost of hypothyroidism and its complications in Ukraine / I. Vadziuk // Value in Health. – ISPOR 20th Annual International Meeting Research Abstracts. May 16-20, Philadelphia, PA, USA. – 2015. – Vol. 18. – № 3. – P.255.

12.  Vadziuk I. Improving the system of healthcare provision for patients with hypothyroidism in Ukraine / I. Vadziuk, I. Klishch // Value in Health. – ISPOR 18th Annual European Congress Research Abstracts. November 7-11, Milan, Italy. – 2015. – Vol. 18. – № 7. – P.619.

13.  Vadziuk Iuliia Assessment of endocrinologists about drugs 0prescriptions for thyroid disease pharmacotherapy in Ukraine / Iuliia Vadziuk // Value in Health. – ISPOR 21th Annual International Meeting Research Abstracts. May 21-25, Washington, DC, USA. – 2016. – Vol. 19. – № 3. – P.211.

14.  Vadziuk Y. Improving the system of healthcare provision for patients with diffuse toxic goiter in Ukraine / Y. Vadziuk // Value in Health. – ISPOR 19th Annual European Congress Research Abstracts. October 29 – November 2, Vienna, Austria. – 2016. – Vol. 19. – № 7. – P.681.

15.  Vadziuk Iuliia Ways to improve the system of pharmacotherapy of thyroid diseases in Ukraine / Iuliia Vadziuk // World Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences. – 2015. – Vol. 4, Issue 11. – P. 109-114.

 

 

Вибрані публікації співробітників кафедри у вітчизняних фахових виданнях та збірниках конференцій:

 

1.     Кліщ І.М. Експертна оцінка призначення препаратів для фармакотерапії захворювань щитоподібної залози / І.М. Кліщ, Ю.С. Забігайло // Клінічна фармація. – 2015. – Т.19. - № 3. – С. 37 – 42.

2.   Криницька І.Я. Кореляційний аналіз показників газового та кислотно-лужного складу артеріальної крові у патогенезі гепатопульмонального синдрому / І.Я. Криницька // Медична та клінічна хімія. –  2016. –  №4. – С. 45-49.

3.   Криницька І.Я. Ліпідний профіль крові у щурів різної статі за умови токсичної кардіоміопатії, зумовленої введенням натрію нітриту / І.Я. Криницька, М.І.  Марущак, І.О. Стахурська, І.Р. Бекус, М.В. Кирилів // Медична та клінічна хімія. – 2016. – №4. – С. 91-94.

4.    Криницька І.Я. Показники клітинного імунітету в щурів за умови токсичного ураження солями кадмію та свинцю / І. Я. Криницька, Г. Г. Габор, М. В. Кирилів, І. Р. Бекус, Т. Я. Ярошенко // Медична та клінічна хімія. – 2016. – Т. 18. № 2. – С. 71–75.

5.   Куліцька М. І. Патогенетичні аспекти гепаторенального синдрому (огляд літератури) / М. І. Куліцька, Д. Б. Миронюк, I. Я. Криницька, О. 3. Яремчук // Медична та клінічна хімія. –  2015. –  Т.17, №1. –  С. 123–129.

6.    Тугаров Д. Р. Ендопротезування кульшового суглоба: сучасний стан / Д. Р. Тугаров, І. Я. Криницька // Медсестринство. – 2016. – №1. – С. 16-18.

7.    Байцим А. Ю. Роль середнього медичного персоналу в системі охорони здоров’я на сучасному етапі / А. Ю. Байцим, Д. Р. Тугаров, І. Я. Криницька // Медсестринство. – 2015. – №4. – С. 11-14.

8. Г.Г. Габор Морфологічні зміни респіраторного відділу легень при експериментальному гострому ураженні легень / М. І. Марущак, Я. Я. Боднар, // Український морфологічний альманах. – 2013. – Т. 9, № 3. – С. 176–178.

9.    Наночастинки: важливість сьогодні, класифікація, використання в медицині, токсичність / І.А. Бандас, І.Я. Криницька, М.І. Куліцька, М.М.   Корда // Медична та клінічна хімія. –  2015. –  Т.17, №3. –  С. 123–129.

10.Габор Г.Г. Морфометричні показники ураження печінки при респіраторному дистрес-синдромі новонароджених / Г. Г. Габор, Ю. М. Орел // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2013. – № 1 (16). – С. 34–36.

11.  Габор Г.Г. Стромально-паренхіматозні відносини печінки при пневмопатіях новонароджених / Г. Г. Габор, Я. Я. Боднар // Вісник морфології. – 2013. – Т. 18, № 1. – С. 34–36.

12. Габор Г.Г. Особливості ураження печінки при різних клініко-морфологічних формах респіраторного дистрес-синдрому новонароджених / Г. Г. Габор, Ю. М. Орел // Вісник наукових досліджень. – 2013. – № 2 (67). – С. 61–62.

13.  Марущак М.І. Вміст імуноглобуліну А в сироватці крові тварин при гострому ураженні легень у динаміці / М. І. Марущак, Г. Г. Габор, М. І. Куліцька // Медична хімія. – 2013. – № 4 (49). – С. 216.

14. Габор Г.Г. Морфологічні зміни печінки при експериментальному респіраторному дистрес–синдромі / Габор Г. Г., Боднар Я.Я., Марущак М.І, Боднар Л.П. // Морфологічні аспекти мікроциркуляції в нормі та паталогії. Матеріали науково-практичної конференції. – Тернопіль, ”Укрмедкнига”. – 2013. – С. 34.

15. Марущак М.И. Уровень апоптоза при экспериментальном остром поражении легких / М. И. Марущак, Г. Г. Габор // Актуальные проблемы экспериментальной, профилактической и клинической медицины : XIII Тихоокеанская научно-практическая конференция студентов и молодых ученых с международным участием, 19–20 апреля 2013 г. : тез. докл. – Владивосток : Медицина ДВ, 2012. – С. 102.

16.  Марущак М.І. Морфологічне дослідження легеневої тканини щурів при гострому ураженні легень в динаміці / М. І. Марущак, Г. Г. Габор, Д. М. Біловус // Актуальні питання теоретичної медицини. Актуальні питання клінічної медицини. Клінічні та патогенетичні аспекти мікроелементозів. Actual problems of fundamental and clinical medicine (in English) : науково-практичні конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів, 10–12 квітня 2013 р. : матеріали конф. – Суми : СумДУ, 2012. – С. 49.

17.  Боднар Я.Я. Морфологическая характеристика печени новорожденных при остром респираторном дистресс-синдроме / Боднар Я.Я., Габор Г.Г. // «Болезни органов дыхания: от ребенка к взрослому»: материалы научно-практической конференции с международным участием   24-25 мая  2012 г.: тез. докл. – Чита:  Редакционно издательский ОКНТРЧГМА С. 7-8.

18. Габор Г.Г. Особености альтеративных изменений печени при експериментальном синдроме острого повреждения легких / Г.Г. Габор,. Марущак М.И // Сборник научных работ ІІ междунардной научно - практической конференции студентов и молодых ученых «Пироговские чтения» (Челябинск, 2013).

19.  Габор Г. Исследование апоптоза гепатоцитов при остром респираторном дистресс–синдроме новорожденных/ Габор Г., Марущак М., Криницкая И. // «Современные медицинские технологии в здравоохранении»: материалы всероссийской научно-практической конференции с международным участием:  выпуск Х , Т 1. Челябинск, 2012. – С. 104.

20.  Лоза Є.О. Аналіз хірургічної паталогіїї у пацієнтів з цукровим діабетом / Український науково-медичний молодіжний журнал. Спеціальний випуск.- 2014. - №4 (83). – С. 85-86.

21.    Вадзюк Ю.С. Фармакоекономічний аналіз вартості надання медичної допомоги хворим на дифузний токсичний зоб / Ю.С. Вадзюк // Фармацевтичний часопис. – 2014. – № 2. – С. 93 – 97.

22.    Вадзюк Ю. С. Фармакоекономічний аналіз вартості надання медичної допомоги хворим на гіпотиреоз / Ю.С. Вадзюк // Український медичний альманах. – 2014. – Т. 17, № 1. – С. 14 – 17.

23.  Забігайло Ю.С. Маркетинговий аналіз лікарських препаратів для лікування гіпотиреозу на фармацевтичному ринку України / Ю.С. Забігайло // Здобутки клінічної i експериментальної медицини. – 2014. – № 2. – С. 63 – 68.Стажування

У лютому 2011 року асистент Габор Г.Г. стажувалася в ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України», де вивчала цитофлуориметричні методики, які використовуються у даний час науковцями університету.

У березні 2016 р. асистент Габор Г.Г. проходила стажування на кафедрі клінічної імунології та алергології при Львівському національному медичному університеті. 

У лютому 2017 р. асистент Габор Г.Г. вивчала методику burst-тесту в ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України».

У листопаді 2016 р. асистент Вадзюк Ю.С. вивчала методики мультикритеріального аналізу технологій охорони здоров’я на курсах під час 19 щорічного європейського конгресу Міжнародного товариства фармакоекономічних досліджень ISPOR, Відень, Австрія.


Асистент Вадзюк Ю.С. на 19 щорічному Європейському конгресі Міжнародного товариства
фармакоекономічних досліджень ISPOR, 
Відень, Австрія.

   


  СТУДЕНТСЬКИЙ НАУКОВИЙ ГУРТОКНа кафедрі працює студентський науковий гурток. 

Заняття в гуртку включає індивідуальну роботу кожного гуртківця під керівництвом викладача кафедри і колективні засідання, що проводяться один раз на місяць. Студенти гуртківці приймають активну участь в моделюванні та проведенні експериментальних досліджень.Проф. Кліщ І.М. під час засідання наукового гуртка знайомить
студентів із принципом роботи проточного цитометра